Puri Channel

เล่นแป้งโดว์แล้วได้อะไร ?

September 20, 2016
เล่นแป้งโดว์แล้วได้อะไร ? เล่นแป้งโดว์ภูริ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อ เล่นแป้งโดว์ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ มือและนิ้วมือ นวด คลึง และปั้นแป้งโดว์เป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการ พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะได้พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในการปั้นแป้งโดว์เป็นรูปร่างต่างๆ...
Top